Samen voor goed voortgezet onderwijs in Maastricht
Sluit je aan!

Update 10-10-2018: Berichtgeving over het onderwijsdebat en brief ouderraad aan BenW en raad

Naar aanleiding van het onderwijsdebat, georganiseerd door D66 op 8 oktober 2018, verscheen een artikel hierover in De Limburger van 9 oktober 2018. Wilt u het artikel lezen? Klik dan HIER!

De ouderraad van het Porta Mosana College schreef een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad over de 'Implementatie Masterplan Herinrichting Voorgezet Onderwijs in Maastricht'. Deze brief kunt u lezen via de openbare stukken aan de gemeenteraad via deze LINK!

Ook over deze brief verscheen op 9 oktober een bericht in De Limburger. Wilt u het artikel lezen? Klik dan HIER!

Update 09-10-2018: Verslag van de afgelopen periode

Graag willen wij verslag doen van de afgelopen periode.

Wat ging vooraf

In april en mei van dit jaar spraken wij onze zorgen uit rondom het VPK gebeuren op PMC. LVO gaf toen aan dat wij gewaardeerde gesprekspartners zijn en dat we uitgenodigd zouden worden om over het Masterplan mee te praten omdat we onze bezorgdheid over het proces en inhoud hadden geuit. Inmiddels zijn we ettelijke brieven verder en we krijgen maar geen reactie. We willen graag om tafel om op een constructieve manier over het masterplan te spreken. We willen hetzelfde als LVO: rust in Maastricht door kwalitatief goed onderwijs! En daar willen we oprecht de handen voor ineen slaan. We vinden het ontzettend jammer dat ieders energie verspild wordt aan negativiteit terwijl we veel liever positief naar de toekomst kijken. We zijn echter wel kritisch, maar constructief kritisch, omdat we vanuit onze zeer diverse achtergronden LVO willen behoeden voor nog meer misstappen waar onze kinderen direct door geraakt worden. Aangezien antwoorden vanuit LVO al maanden uitblijven, richten we ons tot partijen die wél bereid zijn te luisteren. Maar dit heeft niet onze voorkeur.

Het onderwijsdebat

Tijdens en na het D66-onderwijsdebat op 8 oktober 2018 verweten Bert Jongen (wethouder Onderwijs) en Guido Beckers (Centrale Directie van LVO Maastricht) ons dat wij met onze vragen en opmerkingen een snelle invoering van het Masterplan traineren en daarmee het VO in Maastricht juist schaden.

Draagvlak

Het is absoluut niet onze intentie om het VO in Maastricht verder te beschadigen: wij willen juist bijdragen aan het creëren van draagvlak. Met onze kritische vragen pogen we constructief en verbindend toe te werken naar een oplossing voor het VO in Maastricht. Dit leeft namelijk onder burgers, het leeft onder ouders, en wij zijn bezorgde ouders: We hebben in Maastricht te maken met krimp maar vooral met weglek (naar België, maar ook naar omliggende gemeenten en de toestroom van leerlingen uit het Heuvelland naar het VO van Maastricht is veel lager dan verwacht) We zijn het erover eens dat dit noodzaakt tot anders organiseren van het Voortgezet Onderwijs in Maastricht. Helaas is het vertrouwen in LVO Maastricht in de afgelopen jaren flink beschadigd. LVO en de gemeente zijn enthousiast over dit Masterplan, maar dit gaat alleen maar werken als ouders ook enthousiast zijn en dat lukt alleen als ouders ook mee worden genomen in dit proces.

Waar zijn we het over eens?

Over een aantal zaken zijn we het helemaal eens, ook wij willen

 • 1. Naar toekomst kijken (Maar wel lering trekken uit het verleden)
 • 2. Verbinden (Maar niet identiteit verliezen; we willen diversiteit en kleinschaligheid koesteren.)
 • 3. Aan beide zijden van Maas (Goed bereikbaar onderwijs in Maastricht-Oost en Heuvelland en in Maastricht-West benutten van het bestaande pand dat nog vele jaren volstaat.)
 • 4. Nieuwbouw Groene loper (Op een centrale plek in Maastricht, onze provinciale hoofdstad en universiteitsstad: terecht staan jeugd en onderwijs centraal. Maar dan wel bouwen op een stevig fundament d.w.z. gebaseerd op kennis van de keuze-argumenten van ouders, op basis van goed onderlegde onderwijsvisies voor de verschillende locaties en o.b.v. stabiele vooruitzichten (zowel financieel als duurzame inzet van teams van gepassioneerde docenten).)

Overhaast invoeren Domeinenstructuur

Wethouder Jongen en Dhr. Beckers stelden dat de problemen in VO in Maastricht van de afgelopen periode te wijten zijn aan het overhaast invoeren van de Domeinenstructuur in 2012 en het zonder visie samenvoegen van drie VMBO scholen. Welke lering is hieruit getrokken? Wij zijn bezorgd, want gaat nu niet opnieuw snelheid boven zorgvuldigheid? Hoe stevig is het fundament van het huidige Masterplan? Dhr. Beckers heeft bij het opstellen van het Masterplan alle stakeholders gesproken, maar is er ook goed geluisterd? Want wat willen ouders en (huidige) leerlingen? Wat willen toekomstige ouders en toekomstige leerlingen? In het Masterplan werd dit slechts oppervlakkig verkend. Er is geen gedegen objectief kwalitatief onderzoek verricht naar de lokale situatie: er wordt verwezen naar een algemeen onderzoek in grensregio's, daarmee de specifieke argumenten negerend die in Maastricht spelen. Klopt de berekening nog wel m.b.t het terugwinnen van leerlingen in de komende jaren en is de financiële situatie toekomstbestendig en robuust genoeg wanneer de realiteit minder rooskleurig blijkt omdat o.b.v te algemene aannames keuzes zijn gemaakt voor de herinrichting van het VO in Maastricht?

De trein dendert door: maar wat willen de passagiers?

Het lijkt alsof met het Masterplan een trein op de rails is gezet. Die trein dendert maar door, het spoorboekje is al bijna klaar en de bouwplannen voor het eindstation liggen al op de tekentafel. Maar waar willen de reizigers die op het perron staan naar toe? En minstens zo belangrijk, wat is nodig om de huidige passagiers aan boord te houden? Ouders, leerlingen en docenten hebben behoefte aan garanties voor een duurzaam en stabiel perspectief, juist ook in de transitiefase. Essentieel is herstel van vertrouwen in LVO. Wij willen staan voor 'Samen Goed Onderwijs' in Maastricht. Wij wijzen LVO op essentiële zaken zodat zorgvuldig afgewogen keuzes gemaakt worden en draagvlak wordt vergroot. LVO bepaalt zelf de snelheid, wij bewaken de kwaliteit.

Uw mening

Omdat we ook graag van u willen horen, wat er in uw opinie nodig is om samen goed onderwijs te borgen in Maastricht, organiseren we op korte termijn een ouderavond. De exacte datum, tijd en locatie zullen we z.s.m. bekend maken.

Update 03-09-2018: Overzicht week 35

Afgelopen week is enorm veel informatie tot ons gekomen. We willen jullie graag op de hoogte houden, maar realiseren ons ook dat niet iedereen in even grote mate behoefte heeft aan uitgebreide mails. We tippen daarom wat zaken aan en voegen daaraan links toe of verwijzen jullie naar onze site.

27 augustus: Advies eindscenario Masterplan herinrichting VO Maastricht

Volgens de informatie op de website van LVO heeft de stuurgroep, waarin LVO Maastricht en de gemeente vertegenwoordigd zijn, het masterplan verder verfijnd en op 27 augustus een eindscenario ter advies aan het College van Bestuur gestuurd. Zie verder onder 30 augustus. Hierin staan o.a. de denominaties beschreven, waarover een dag later vragen in de inforonde van de gemeenteraad worden gesteld maar niet als zodanig helder worden weergegeven

28 augustus: Inforonde Masterplan LVO in gemeenteraad

Tijdens de inforonde over het Masterplan informeerde de heer Beckers (Centrale Directie LVO Maastricht) de nieuwe gemeenteraadsleden over het Masterplan. Vervolgens stelden de 13 politieke partijen vragen over onder meer de onderwijsvisie, de denominaties, het betrekken van ouders en leerlingen, de huisvesting en financiën. De raad heeft besloten een werkgroep te formeren om een visie op te tekenen als basis voor het Masterplan. Wilt u de inforonde alsnog beluisteren, ga dan naar https://maastricht.notubiz.nl/bijeenkomst/477236/Raadsavond%2028-08-2018 en klik op '7. Raadzaal - 20.30'.

29 augustus: Uitnodiging in verband met onderzoek bestuurlijk handelen bij LVO van de Inspectie van het Onderwijs

Met deze brief nodigt de Inspectie (oud-)leerlingen, ouders en (oud-)medewerkers van LVO uit om een bijdrage te leveren aan een onderzoek naar het bestuurlijk handelen bij LVO naar aanleiding van de gebeurtenissen op het VMBO Maastricht. Zij schrijft: "Het onderzoek richt zich met name op de mogelijke oorzaken van deze gebeurtenissen, maar ook op de vraag in hoeverre er ook bij andere scholen van LVO dit soort situaties kunnen ontstaan."

Omdat deze brief nog niet door ons en wellicht ook niet door u is ontvangen, willen wij jullie laten weten dat deze is te lezen via de website van LVO. (https://www.stichtinglvo.nl/media/11970/ivho_edocs-5241329-v1-brief_lvo_uitnodiging_in_verband_met_onderzoek_bestuurlijk_handelen-002.pdf)

Willen jullie in het kader van het onderzoek informatie aan de inspectie geven, dan is in deze brief te lezen dat dit kan via een speciaal voor dit onderzoek in het leven geroepen e-mailadres: lvomelding@onderwijsinspectie.nl. Alle informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

30 augustus: Berichtgeving op de site van LVO over de inspectieonderzoeken n.a.v. de problemen bij VMBO Maastricht en link naar de zelfevaluatie van het CvB

N.a.v. de problemen met het schoolexamen bij VMBO Maastricht heeft de Inspectie van het Onderwijs een aantal onderzoeken opgestart. Via de link https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vmbo-maastricht is te lezen dat het gaat om onderzoeken door de Inspectie van het Onderwijs naar:

 • De schoolexamens en centraal examen bij VMBO Maastricht.
 • Kwaliteitsonderzoek bij VMBO Maastricht en andere scholen van LVO Maastricht. "De onderzoeksvraag is of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur en management voldoende zicht hebben op de kwaliteitsborging van de onderwijskwaliteit. Het gaat dan in het bijzonder om de examenkwaliteit, de onderwijstijd en de werking van de klachtenprocedure."
 • Onderzoek naar bestuurlijk handelen van LVO Maastricht.

Tevens vindt er op vraag van de inspectie onderzoek door de Audit Dienst Rijk naar:

 • de werkwijze van de inspectie in deze casus.

30 augustus: Voorgenomen besluit eindscenario: toekomstbeeld vo Maastricht

Zoals onder 27 augustus aangegeven heeft de stuurgroep van LVO Maastricht en de gemeente het masterplan verder verfijnd en een eindscenario ter advies aan het College van Bestuur van LVO voorgelegd. Via https://www.stichtinglvo.nl/nieuws/2018/8/voorgenomen-besluit-eindscenario-toekomstbeeld-vo-maastricht/ kunnen jullie het advies van de stuurgroep lezen.

Op 30 augustus heeft het College van bestuur ingestemd met het advies inzake het eindscenario. Via dezelfde link is het 'voorgenomen besluit inzake eindscenario (her)inrichting voortgezet onderwijs Maastricht en transitieplan' te lezen.

30 augustus: gesprek tussen onderwijswoordvoerders van de gemeenteraad en ouderraad van het Porta Mosana College

De ouderraden van het Sint Maartenscollege en het Porta Mosana College hebben apart een gesprek gevoerd met de gemeenteraad over het Masterplan, waarbij de opvatting in deze van het platform 'Wij zijn Porta' ook aan bod kwam.

31 augustus: Porta Nieuws extra: Toekomstbeeld voortgezet onderwijs Maastricht 2018

Via een extra Porta Nieuwsbericht ontvingen jullie in verkorte vorm informatie over het toekomstbeeld van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Zie verder onder 30 augustus.

Verdere info

We hebben nog steeds geen reactie ontvangen op onze brief aan het College van Bestuur en de Centrale Directie van LVO Maastricht ter herinnering aan de gedane handreiking om 'Wij zijn Porta' na de zomer te verwelkomen in een klankbordgroep ter voorbereiding van het Masterplan! Zie hiervoor de bijlage!

Update 31-08-2018: felicitaties aan de geslaagde VMBO-leerlingen

We feliciteren de VMBO-leerlingen die vandaag alsnog zijn geslaagd van harte met het behalen van hun diploma. Die leerlingen, die in oktober nog een examen gaan doen, wensen we veel succes, alsmede die leerlingen die dit jaar op weg gaan naar hun examen!

Update 22-06-2018: Nieuwsbrief Wij Zijn Porta vrijdag 22 juni 2018

Kort voor het verschijnen van deze nieuwsbrief werd in lokale en landelijke media ruim aandacht gevestigd op het ongeldig verklaren van de eindexamens van de VMBO locatie van LVO Maastricht.

Wij vinden het bijzonder verdrietig voor alle betrokkenen en hopen dat er snel een passende oplossing gevonden gaat worden voor de VMBO-examenleerlingen. Wij wensen hen veel sterkte.

Voor alle duidelijkheid: het betreft de eindexamenresultaten de VMBO locatie aan de Bemelergrubbe (VMBO-leerlingen van het Sint Maartenscollege en Porta Mosana College).

Wat betreft de VWO/HAVO locatie van Porta Mosana College, kunnen wij u deze week melden, dat we een bericht hebben gehad van Centrale Directie LVO Maastricht en van het College van Bestuur van LVO. Helaas bevat dit bericht nog geen antwoorden op de vele vragen die wij gesteld hebben. Het goede nieuws is wel dat LVO een handreiking doet en de platforms 'Bezorgde Ouders Porta' en 'Wij zijn Porta' na de zomer wil verwelkomen in een klankbordgroep ter voorbereiding van het Masterplan.

Lees zelf de uitgebreide correspondentie met LVO hier:

Brief van WZP aan CVB LVO 17-06-2018

Antwoord van CvB LVO 20-06-2018

Wat gebeurt er nog voor aanvang van de zomervakantie?

Wij wachten met spanning op de uitkomst van het geschil dat LVO is aangegaan met de MR van Porta Mosana inzake het Masterplan. Dit dient op 5 juli.

De locatieleiding van Porta Mosana VWO heeft ons laten weten dat het niet lang meer zal duren voordat de definitieve formatie en de invulling van docenten volgend jaar bekend zal worden gemaakt.

Wij blijven alert en zullen ons blijven inzetten voor het behoud van goede onderwijskwaliteit in Maastricht. Dank voor uw steun hierin.

Update 08-06-2018: Leerlingen Porta geïnterviewd door het NRC

Terwijl de gezamenlijke platforms WZP en BOP inmiddels zijn aangesloten bij de ouderraad (OR) en nog zeer actief 'achter de schermen' bezig zijn, zitten de leerlingen ondertussen ook niet stil. Een aantal van hen werd geïnterviewd door Mirjam Remie van het NRC met als resultaat een mooi artikel op 7 juni in deze krant.

Wilt u het artikel lezen? Klik dan HIER!

Update 27-05-2018: Terugkoppeling bijeenkomst op 24 mei

Op donderdagavond 24 mei organiseerden de beide platforms "Bezorgde Ouders Porta" en "Wij zijn Porta" gezamenlijk wederom een bijeenkomst in de hal van het Porta Mosana College. Dit keer met de intentie de behaalde resultaten van hun acties nader toe te lichten, meer te vertellen over het gesprek met het College van Bestuur en de Centrale Directie van LVO Maastricht op 17 mei, komende belangrijke ontwikkelingen te schetsen en de nodige vervolgstappen met de aanwezigen - ouders, leerlingen en docenten - te bespreken. Hier volgt een uitgebreid overzicht van deze avond.

Overzicht van de avond

Na eerst een woord van dank aan alle mensen in de zaal voor hun komst en blijk van betrokkenheid en aan Porta voor het beschikbaar stellen van de ruimte en faciliteiten, werd een toelichting gegeven op het programma van de avond, waarna dit van start ging.

Overzicht afgelopen weken

Sinds de bekendmaking van het verplaatsingsbericht zijn er door leerlingen en ouders tal van acties ondernomen en bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst schetste Annemarie van Zeijl-Rozema (ouder) aan de hand van een Power Point presentatie de gebeurtenissen vanaf 17 april op hoofdlijnen en in chronologische volgorde. Daarbij kwam ook een korte terugkoppeling van het gesprek op 17 mei aan bod.

Wilt u deze presentatie met tekst en foto's bekijken? Klik HIER!

P.S.: De presentatie bevat ook de sheets van de hier beneden vermelde presentatie 'Reflectie: wat staat er nog op stapel voor de korte en lange termijn?'.

De betekenis van de nieuwe maatregelen voor de school

Directeur Jack Cortenraad vertelde hierna wat het verplaatsingsbericht op school en bij hem had teweeggebracht. Hij zei dat het de schoolleiding in dit alles gaat om de kwaliteit van onderwijs, maar dat er ook zorgen zijn. Hij vertelde als leiding in een spagaat te zitten. "Je moet de regels uitvoeren, maar je ziet ook de zorgen. Gelukkig kwamen leerlingen, docenten en ouders in actie; maar wat moet je daarna ermee? Je beleid uitvoeren en kijken wat je moet doen met die zorgen. De schoolleiding deelt de zorgen. Er gebeurde van alles (geeft enkele voorbeelden), maar het onderwijs moet doorgaan en ook de examens. Maar alles ging door. De leiding heeft veel begrip voor de zorgen."

Cortenraad kon tijdens de bijeenkomst de nieuwe plannen nog niet aan de mensen in de zaal voorleggen, omdat ze op dat moment door LVO werden bekeken. Hij vertelde wel tevreden te zijn met de plannen, die zijn ingediend. Die plannen stellen Porta in staat om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden.

Wilt u meer lezen over wat de heer Cortenraad vertelde en de vragen lezen die hem werden gesteld? Klik HIER!

Leerlingen aan het woord

Aansluitend kwam een aantal leerlingen aan het woord. Direct na bekendmaking van het verplaatsingsbericht kwamen zij in beroering én actie. Door middel van het stellen van vragen door Anne-Marie Leufkens (ouder) keken deze leerlingen - reflecterend - terug op de afgelopen weken, vertelden ze waarom ze in actie waren gekomen en hoe het momenteel met hun ging. Op de vraag of zij vertrouwen hadden in de behaalde resultaten en de nieuwe plannen, zei één van hen: "Ze hebben mij altijd verteld, dat eerst een handtekening ergens moet onder staan alvorens iets te geloven."

De scholieren werden bedankt voor hun inzet; ze hebben bereikt dat andere mensen in beweging kwamen en zeker ook LVO. Een aantal foto's van hun acties staan op www.wijzijnporta.nl!

Reflectie: wat staat er nog op stapel voor de korte en lange termijn?

Berend Brouwer (ouder) schetste vervolgens eveneens aan de hand van een Power Point presentatie de langere termijn én de analyses of onderzoeken die gewenst zijn om tot een gedegen Masterplan en daarmee hoogwaardig en veelkleurig Voortgezet Onderwijs in Maastricht te komen.

Tijdens de presentatie werd aangegeven vast te willen te houden aan de eis inspraak te behouden en werd gevraagd of mensen actief willen meedenken. De volgende oproep werd gedaan: "Als het Masterplan aan bod komt en u heeft adviezen, stuur de vragen dan op voor de raad en LVO naar ons." Ook werd voorgelegd of de platforms dingen over het hoofd zien. Aangezien zaken als de website "Wij zijn Porta" niet gratis zijn, werd de zaal bovendien gevraagd in deze mee te denken. Op de vraag of de aanwezige vinden dat de platforms moeten doorgaan, werd bevestigend gereageerd.

Wilt u de presentatie bekijken? Klik HIER!

Wilt u lezen welke input vanuit de zaal op deze presentatie kwam en welke ideeën voor de gemaakte kosten werden aangedragen? Klik HIER!

Interactie met de zaal

Tijdens en na het verhaal van directeur Cortenraad en de presentatie 'Reflectie: wat staat er nog op stapel voor de korte en lange termijn?' vond interactie met de zaal plaats. Zoals u hierboven leest, vindt u de input vanuit de zaal op onze website. De meningen tijdens de bijeenkomst bleken soms scherp van toon en gaven uiting aan emoties, die - zo blijkt achteraf - op andere deelnemers als een sterke stellingname van enkele personen overkwamen. De platforms 'Bezorgde Ouders Porta' en 'Wij Zijn Porta' nemen alle input nauwkeurig in overweging, maar het is ons beleid om geen personen te beschadigen noch andere scholen in een negatief daglicht te stellen.

Slot van de bijeenkomst: samenvatting van de avond

Samenvattend waren de kernboodschappen van de avond:

 • Er kan nog geen helderheid met betrekking tot de verplaatsingskandidaten gegeven worden.
 • Er is waardering voor de acties van de leerlingen en de inzet van de beide platforms.
 • Er is steun voor de platforms om ook richting invulling van het Masterplan kritisch te blijven ten aanzien van de kwaliteit van het Voortgezet Onderwijs!

Aan het einde van de bijeenkomst werden de mensen in de zaal nog geattendeerd op de geledingen MR en OR. Ouders werden - zoals al in het Porta Nieuws stond vermeld - erop gewezen, dat ze kunnen aansluiten bij de Ouderraad.

Tot slot werden alle ouders, leerlingen, docenten en directeur Cortenraad bedankt voor hun aanwezigheid, waarna er nog gelegenheid was om na te blijven en vragen te stellen.

Blijf ons volgen!

Tot zover de uitgebreide terugkoppeling. In afwachting van wat de nieuwe maatregelen voor Porta daadwerkelijk gaan inhouden blijven de beide platforms actief en alert. Blijf de website daarom volgen!

Update 19-05-2018: Uitnodiging bijeenkomst voor ouders, leerlingen en docenten op 24 mei

Op donderdag 24 mei vindt een informatie- en discussieavond plaats, waarvoor we ouders, leerlingen en docenten graag uitnodigen. Locatie is het Porta Mosana College aan de Molenweg in Maastricht. Deelname kan door aanmelding via bezorgdeoudersporta@gmail.com in verband met de voorbereiding (aantal stoelen e.d.).

Omdat nog niet precies bekend is wat de nieuwe maatregelen nu voor Porta inhouden, willen we alert blijven en indien nodig de druk weer opvoeren. Besproken zal worden hoe we met alle ouders en leerlingen de vinger aan de pols houden, zodat LVO de juiste koers blijft aanhouden ter vormgeving van hoogwaardig en veelkleurig VO-onderwijs in de toekomst in Maastricht.

Wilt u de agenda van de bijeenkomst lezen? Klik dan HIER!

Graag tot a.s. donderdag! We hebben jullie nodig!

Wij zijn Porta & De bezorgde ouders van Porta Mosana

Update 18-05-2018: LVO past plannen aan

Gisteravond vond het gesprek plaats tussen de heren Postema (College van Bestuur LVO), Vossen en Beckers (Centrale Directie LVO Maastricht), Cortenraad (Directie Porta Mosana College) en een afvaardiging van acht betrokkenen uit het kernteam van de Bezorgde Ouders Porta en Wij Zijn Porta. Wilt u een samenvatting hiervan lezen, klik dan HIER!

Zoals u kunt lezen, is de maatregel 125 medewerkers te verplaatsen van tafel. Het blijft echter van belang de ontwikkelingen binnen LVO te blijven volgen. Wij Zijn Porta en De Bezorgde Ouders Porta willen u graag op de hoogte blijven houden en bij alle stappen betrekken. Wij zijn daarom voornemens om op donderdagavond 24 mei om 20:00 uur een bijeenkomst te beleggen voor alle ouders en leerlingen (docenten zijn ook welkom) om de behaalde resultaten nader toe te lichten en de nodige vervolgstappen met u te bespreken. De locatie is inmiddels bekend: het Porta Mosana College!

Update 14-05-2018: LVO wil in gesprek gaan over alternatieven oplossingen

De Centrale Directie en de Raad van Bestuur hebben laten weten dat ze binnenkort met de oudergroep in gesprek willen over andere mogelijke scenario's die ze ontwikkeld hebben.

Update 10-05-2018: Doorbraak - LVO geeft toe

Vandaag hebben we het bericht van LVO gekregen dat de schoolleiding in overleg met het College van Bestuur de datum van 14 mei (begin van de matching van verplaatsingskandidaten met andere scholen) zal opschorten. LVO geeft verder aan: "Begin volgende week onderzoeken we verder welke mogelijkheden we hebben en we bespreken die in de loop van die week graag met u."

Dit is een mooie eerste stap en we zijn hier heel blij mee. We leunen nu echter niet achterover, maar gaan verder werken aan een goede oplossing voor onze school. We houden jullie op de hoogte!

Update 09-05-2018: Elke gelegenheid voor netwerken wordt aangepakt

Een aantal leerlingen en ouders hebben op 9 mei de onthulling van het Europees Erfgoedlabel voor het Verdrag van Maastricht bijgewoond, waarbij Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven, gouverneur Theo Bovens, burgemeester Penn-te Strake, wethouder Jongen, rector magnificus van de Universiteit Maastricht Prof. Dr. Rianne Letschert, Prof. Dr. Schneider van de UM en vele politici en promotoren van internationalisering aanwezig waren. De problematiek rondom het LVO Maastricht en Sittard werd ook in deze kring aangekaart.

'Leerlingen en ouders van PMC in gesprek over het LVO met minister van Engelshoven tijdens de onthulling van de plaquette 'European Heritage Label' in het Gouvernement aan de Maas op woensdag jl'(foto Provincie Limburg)

Update 08-05-2018: Bewogenheid in de gemeenteraad

Na de actie op de Markt togen leerlingen en ouders naar de raadszaal om daar de petitie, die op dat moment 2279 maal getekend was, aan te reiken aan burgemeester Penn-te Strake. Dit gebeurde na een korte toespraak met uitleg door één van de ouders en een indrukwekkende speech van één van Porta's leerlingen.

In een bomvolle raadszaal, waar een informatieronde over het Masterplan zou plaatsvinden, vertelde de burgemeester dat ze betrokkenheid zag. Ze legde uit dat de gemeenteraad heel weinig kan betekenen, omdat deze niet de macht heeft om te bepalen wat LVO gaat doen, maar dat dit niet wegneemt dat je samen kunt optrekken in de zorgen. Ze overhandigde vervolgens de petitie aan wethouder Jongen, omdat hij onderwijs in zijn portefeuille heeft.

Alle raadsfracties hadden vragen aan LVO over de maatschappelijke onrust die was ontstaan. De heer Postema gaf aan, dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid willen geven over hoe de precieze plaatsing er gaat uitzien en hoe ze daarbij borgen dat het goed blijft gaan op de scholen. Wat ze de komende dagen expliciet zullen gaan doen is bekijken hoe je met extra middelen en met goed kijken naar de effecten voorkomt dat de verplaatsingen dusdanige gevolgen hebben dat leerlingen daar schade van hebben. Voor meer gegevens over deze informatieronde: klik HIER!

Niet aanwezig in de raadszaal maar geïnteresseerd in wat er verder is gezegd? Bekijk of beluister dan de livestream van de bijeenkomst via de link: https://maastricht.notubiz.nl/vergadering/477222/Raadsavond%2008-05-2018

De informatieronde over het Masterplan is overigens niet meer aan bod gekomen en wordt verschoven.

Update 08-05-2018: actie op de markt

Op 8 mei vond een mooie actie door de leerlingen op de Markt plaatst: rondom het stadhuis werd een kring van leerlingen en ouders gevormd. Een grote groep ouders, die aanwezig waren bij de bijeenkomst van 7 mei, hielpen hieraan mee. Wij danken hen voor deze steun!

'Leerlingen en ouders van het Porta Mosana College slaan symbolisch de handen in elkaar rondom het Maastrichtse stadhuis, voorafgaand aan hun bezoek aan Burgemeester, Wethouders en Raadslieden in de Raadzaal.' (Foto: Camiel Kengen)

Update 07-05-2018: gesprek met Centrale Directie en College van Bestuur - ultimatum

Naar aanleiding van het bericht van de Centrale Directie van LVO Maastricht over de aanwijzing van ongeveer 125 collega's als verplaatsingskandidaat en de grote ontstane onrust hierover heeft een groep verontruste ouders, de zgn. 'Bezorgde Ouders Porta', op 26 april een mail gestuurd naar het College van Bestuur van de Stichting LVO en naar de Centrale Directie van LVO Maastricht over diverse zorgen. De groep stond erop met zowel het College van Bestuur als met de Centrale Directie in overleg te treden op maandag 7 mei op het Porta Mosana College. Hieraan werd gehoor gegeven.

De bijeenkomst werd afgetrapt met een inleiding namens de Bezorgde Ouders Porta. Aansluitend hieraan hebben leerlingen een petitie aangeboden aan de heren Postema (College van Bestuur LVO) en de heren Beckers en Vossen (Centrale Directie LVO), die vervolgens vragen van ouders hebben beantwoord. Als slot van de bijeenkomst hebben de ouders LVO een ultimatum gesteld.

Wil je een verslag van de bijeenkomst lezen? Klik HIER!

Wil je de inleiding lezen? Klik HIER!

Update 01-05-2018: WZP en BOP bundelen hun krachten

De groep Bezorgde Ouders Porta en het platform Wij Zijn Porta besluiten samen op te treden in het contact met de Centrale Directie van LVO Maastricht en het College van Bestuur van Stichting LVO.

Update 30-04-2018: Website met manifest online

Het platform WijZijnPorta heeft een propositiedocument opgesteld en dit op de website geplaatst. Wil je het lezen? Klik HIER!

Update 26-04-2018: De eerste strategische bijeenkoms

Naar aanleiding van onze oproep zijn we op 25 april samengekomen met een kleine representatieve groep van leerlingen en ouders om onze krachten te bundelen, onze strategie te bepalen en mogelijke acties en interventies te verkennen en voor te bereiden. We hebben verschillende werkgroepen ingericht:

 • verkennen van de juridische en financiële situatie

 • voorbereiden van publieke en ludieke acties

 • opzetten van de website en communiceren met de pers, de achterban en de buitenwacht

 • verkennen en benaderen van relevante stakeholders en verantwoordelijke instantie

Update 24-04-2018: Petitie online: 1e dag meer dan 800 keer getekend

Behoud van 125 verplaatsbare docenten binnen LVO Maastricht

Deze petitie gaat over het behoud van de 125 docenten die binnen LVO Maastricht verplaatst gaan worden naar scholen buiten Maastricht.

Wij, de leerlingen van scholen van het LVO Maastricht, constateren dat door deze acties de kwaliteit van het onderwijs ernstig zal verslechteren, aangezien gekwalificeerde docenten die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs en programma's hebben begeleid, (zoals business school, IB English, Erasmus, muziek reizen, BegaafdheidsProfielSchool etc.) nu worden verplaatst. Er zijn certificaten behaald en speciale opleidingen gevolgd door een aantal van deze docenten. Ook zijn er banden met deze docenten opgebouwd die zeer positief kunnen meewerken voor de motivatie van de leerlingen.

Wij verzoeken het college van bestuur van LVO hun acties, tot zover mogelijk, terug te trekken, zodat het onderwijs weer zoals voorheen, haar hoge kwaliteit kan behouden.

Begin: Oprichting platform Wij Zij Porta en formering groep Bezorgde Ouders Porta

Onze actuele petitie:

'Wij maken ons zorgen, grote zorgen over het onderwijs in Maastricht. Het recente besluit van LVO om bij het Porta Mosana College met name innovatieve docenten weg te sturen, vinden wij geen goed plan. Docenten die hebben geholpen programma's op te bouwen binnen PMC die het tot de kwaliteit hebben gebracht waarop we nu zo trots zijn. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, vinden wij. En daarom protesteren wij tegen de gang van zaken; bij LVO, maar ook bij het stadsbestuur en bij andere spelers. Ondertussen werken wij aan een alternatieve oplossing voor de problemen die er inderdaad zijn. Dat er wat moet gebeuren onderschrijven wij, maar zoals gezegd: Zoals LVO het wil gaan doen gebeurt te snel en ook nog eens te drastisch.'

Samen met de groep 'Bezorgde Ouders Porta' onderstrepen we onze bezorgdheid.

Aan alle bezorgde ouders, leerlingen, toekomstige leerlingen, en iedereen die het onderwijs in Maastricht een warm hart toedraagt: Teken de petitie!

Blijf ons volgen, blijf ons mailen, blijf vragen stellen, blijf actief.
Wij houden u op de hoogte.

Ouders
Anne-Marie Leufkens
Berend Bouwer
Ingrid van der Heijden
Theo Braam

Leerlingen
Jonathan
Lisa
Marloes
Roos

Contact

Maak je je ook zorgen om de toekomst van de Maastrichtste scholen?
Heb je ook de wens dat er in Maastricht uitstekend onderwijs wordt gegeven?
Klik dan hieronder op de knop 'ik steun dit initiatief'.

IK STEUN DIT INITIATIEF

Wil je direct contact opnemen met platform WijzijnPorta?
Stuur dan een mail naar info@wijzijnporta.nl

Lees een paar van de reacties die we tot nu toe ontvingen

 • 'Kapitaalvernietiging van mens en stad'
 • 'Je haalt een goede school onderuit terwijl je een slechte school sterker moet maken. Samen.'
 • 'Wat onze school zo bijzonder maakt, dreigt te verdwijnen.'
 • 'Dit beleid breekt alles af wat in jaren van keihard werken is opgebouwd'
 • 'De docent moet passen binnen de gehanteerde onderwijsvisie'
 • 'Gooi het kind niet met het badwater weg! Zorg in ons belang dat onze kinderen blijven genieten van uitstekend onderwijs.'
 • 'Samen sterk! Definieer je kracht en voed de onderdelen!'

Lees meer