Samen voor goed voortgezet onderwijs in Maastricht
Sluit je aan!

Het platform ‘Wij Zijn Porta’: ontstaansgeschiedenis en huidige inzet

Ontstaansgeschiedenis

In april 2018 ontvingen ouders en leerlingen van de LVO-scholen in Maastricht vanuit het bestuur van LVO een bericht over de verplaatsing van 125 leerkrachten naar elders in de regio. Voor het Porta Mosana College aan de Oude Molenweg zou dit de verplaatsing (geheel of gedeeltelijk) van maar liefst 45 medewerkers naar scholen buiten Maastricht betekenen. Leerlingen reageerden verontwaardigd en kwamen in actie; ouders raakten bezorgd en vroegen zich af hoe de kwaliteit van onderwijs bij een dergelijke maatregel behouden kon blijven. Een aantal ouders, leerlingen en docenten voegden zich samen in en kwamen in actie via het platform ‘Wij Zijn Porta’. Maar er was ook nog een andere groep ouders, die zich met name zorgen maakte over de examenleerlingen van schooljaar 2018-2019. Zij waren bevreesd voor discontinuïteit van onderwijs aan deze leerlingen gezien de doorlopende leerlijnen in de twee laatste schooljaren. Behoud van leerkrachten vonden ze bovendien ook van belang voor gedegen begeleiding van leerlingen, die aan de vooravond van hun profielkeuze kwamen te staan. Deze ouders formeerden zich in het platform ‘Bezorgde Ouders Porta’. Samen zijn de platforms in actie gekomen door de bestuurders van LVO met hun bevindingen te confronteren. En met succes:

In beweging komen heeft zin gehad: er werd een doorbraak bereikt!

Het LVO heeft, onder de indruk van de betrokkenheid, deskundigheid en daadkracht van een grote groep ouders en leerlingen die de platforms ondersteunden, haar plannen herzien. De bestuurders gaven toe, dat de maatregel niet alleen grote consequenties voor het Porta Mosana College maar ook voor het Terra Nigra zou hebben en draaiden de maatregel deels terug.

Huidige inzet

Beide platforms werken sindsdien intensief samen en zijn in augustus 2018 samengevoegd onder de bestaande naam ‘Wij Zijn Porta’, ook wel afgekort tot WZP. Vanaf het begin is het gezamenlijk doel geweest:

Behoud van kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs in Maastricht!

De inzet focust zich momenteel (najaar 2018) op de volgende zaken:

Voor heel Maastricht

 • Voorkoming van een tweede vpk-bericht; nog meer wisseling en vertrek van docenten is funest voor de kwaliteit van het onderwijs en betekent een enorme druk op de docenten.
 • M.b.t. het Masterplan doordachte en niet te vlug genomen beslissingen, gebaseerd op gedegen analyses van onder meer de weglek en op heldere onderwijsvisies voor de afzonderlijke brede scholen, zodat er keuzemogelijkheden in het VO in Maastricht zijn.
 • Betrokkenheid van alle relevante stakeholders, en in het bijzonder van ouders van nu en in de toekomst en leerlingen, in alle te zetten stappen in het proces van het VO en bij het ontwikkelen van het beleid.

Voor het Porta Mosana College

 • Het Porta Mosana behoorde de afgelopen jaren regelmatig tot de top vijf van alle VO-scholen in Nederland, heeft steeds voor een sluitende begroting gezorgd en op verschillende terreinen aan professionalisering en onderwijsvernieuwing gewerkt. Er was lange tijd gestage groei. Die investering in professionaliteit, onderwijsvernieuwing, specialismen zoals TweeTalig Onderwijs Engels (tto) en Hoogbegaafdheidsprofielschool (BPS) wil WZP behouden, naast de gezonde begroting en de open cultuur van Porta.

Samenvattend

Ons eerste doel is bereikt, maar we kijken dus verder. We gaan door om voorwaarden te scheppen voor en een bijdrage te leveren aan, zoals nu gepland, drie gezonde scholengemeenschappen in Maastricht met een streven naar en behoud en doorontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen!

Steun ons door je bij ons aan te melden, als je dit niet al gedaan hebt. We houden je dan op de hoogte en betrekken jou bij de verdere ontwikkelingen.

Actuele informatie

De website wordt geregeld voorzien van actuele informatie. De updates vindt u door te klikken op ‘nieuws’ bovenaan op deze pagina.

Contact

Maak je je ook zorgen om de toekomst van de Maastrichtste scholen?
Heb je ook de wens dat er in Maastricht uitstekend onderwijs wordt gegeven?
Klik dan hieronder op de knop 'ik steun dit initiatief'.

IK STEUN DIT INITIATIEF

Wil je direct contact opnemen met platform WijzijnPorta?
Stuur dan een mail naar info@wijzijnporta.nl

Lees een paar van de reacties die we tot nu toe ontvingen

 • 'Kapitaalvernietiging van mens en stad'
 • 'Je haalt een goede school onderuit terwijl je een slechte school sterker moet maken. Samen.'
 • 'Wat onze school zo bijzonder maakt, dreigt te verdwijnen.'
 • 'Dit beleid breekt alles af wat in jaren van keihard werken is opgebouwd'
 • 'De docent moet passen binnen de gehanteerde onderwijsvisie'
 • 'Gooi het kind niet met het badwater weg! Zorg in ons belang dat onze kinderen blijven genieten van uitstekend onderwijs.'
 • 'Samen sterk! Definieer je kracht en voed de onderdelen!'

Lees meer